Energetický průkaz /PENB/

Průkaz energetické náročnosti budov – PENB

slouží pro jednoduché a jasné zhodnocení stavby z hlediska její energetické náročnosti. Umožňují jednoduché srovnání budov z hlediska kvality obalových konstrukcí a nároků na energii potřebnou pro provoz objektu. Energetický průkaz se zpracovává pro rodinné i bytové domy i pro budovy v sektoru služeb a výroby.

Naše firma má bohaté zkušenosti se zpracováním energetických průkazů.

Přehledné shrnutí požadavku na zpracování průkazu energetické náročnosti (§ 7a) pro majitele nemovitostí podle novely zákona o hospodaření energií (c. 406/2000 Sb.) od roku 2013

Průkazy energetické náročnosti dokládají, že nová nebo právě zrenovovaná budova splňuje požadavky na energetickou náročnost.

Při prodeji či novém pronájmu nabízí zájemci ověřenou hodnotu, ze které lze – při typickém užívání – odvodit roční náklady na energie. Jedná se o obdobu uvádění normované spotřeby u automobilu nebo například štítku s energetickou třídou na ledničce.

Průkazy energetické náročnosti slouží k ochraně spotřebitele. Informují účastníky realitního trhu o kvalitě zboží, což je základním předpokladem jeho dobrého fungování.

Rodinný dům

Novostavba od roku 2013*. Povinnost opatřit si nový průkaz se vztahuje ke dni žádosti o stavební povolení. To platí stejně jako doposud.

Renovace od roku 2013*, pokud se renovuje více než 25 % obálky. Pokud se ovšem stavebník rozhodne plnit požadavky na jednotlivé měněné prvky a ne na celý dům, muže využít platný průkaz, který budova má např. z předchozí koupě domu nebo předchozí fáze renovace. Povinnost se vztahuje ke dni žádosti o stavební povolení nebo ohlášení změny stavby podle stavebního zákona. Doposud se zpracovával průkaz pouze při renovaci větších budov.

Prodej či nový pronájem domu od roku 2013*. Toto je novinka; indikace energetické třídy a hodnota měrné dodané energie musejí být uvedeny i v inzerci.

Bytový dům

Novostavba od roku 2013*. Povinnost opatřit si nový průkaz se vztahuje ke dni žádosti o stavební povolení. To platí stejně jako doposud.

Renovace od roku 2013*, pokud se renovuje více než 25 % obálky. Pokud se ovšem stavebník rozhodne plnit požadavky na jednotlivé měněné prvky a ne na celý dům, může využít platný průkaz, který budova má např. z předchozí koupě domu nebo předchozí fáze renovace. Povinnost se vztahuje ke dni žádosti o stavební povolení nebo ohlášení změny stavby podle stavebního zákona. Doposud se zpracovával průkaz pouze při renovaci větších budov.

Prodej či nový pronájem celé budovy od roku 2013*. Indikace energetické třídy a hodnota měrné dodané energie musejí být uvedeny i v inzerci. Od roku 2013* existuje povinnost předložit zájemci průkaz budovy při prodeji jednotlivého bytu. Od roku 2016* existuje povinnost předložit zájemci průkaz budovy při novém pronájmu jednotlivého bytu. Průkaz energetické náročnosti se zpracovává pouze na celý bytový dům, poté jej využívají všichni majitelé jednotlivých bytu.

Podle energeticky vztažné plochy budou mít povinnost nechat si zpracovat průkaz od určitého roku všechny domy, což usnadní jeho získání pro majitele bytu. Bytový dům s energeticky vztažnou plochou nad 1500 m² musí mít zpracovaný průkaz do 1. 1. 2015, nad 1000 m² do 1. 1. 2017 a menší do 1. 1. 2019. To se týká i bytového domu vlastněného družstvem.

Nově zavedený pojem energeticky vztažná plocha znamená vnější podlahovou plochu sečtenou po jednotlivých podlažích. Tato plocha bude tedy číselně větší (až o desítky procent), než je součet užitných ploch bytu nebo kancelářských prostor.

Veřejná budova (budova užívaná orgánem veřejné moci)

Do poloviny roku 2013 musí mít zpracovaný průkaz budova s energeticky vztažnou plochou nad 500 m² a do poloviny roku 2015 budova nad 250 m². Veřejné budovy mají povinnost průkaz vystavit u vchodu nebo ve vstupním prostoru.

Budovy veřejné moci

 • Obecní, městské a krajské úřady
 • Budovy policie ČR, městské policie
 • Budovy hasičských sborů, dobrovolných hasičů…
 • Budovy soudů a jiných správních orgánů
 • Budovy škol – mateřských, základních, středních…
 • Dětské domovy, internáty, kojenecké ústavy…
 • Domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou
 • Nemocnice a jiná zdravotnická zařízení
 • Kulturní zařízení – divadla, kina…
 • Sportovní zařízení, sportoviště…
 • Budovy stravovacích zařízení

Kancelářská komerční budova

Zde platí stejné požadavky jako u bytového domu. Na prodej ci nový pronájem jednotlivé kanceláře nebo podlaží se pak vztahují požadavky jako na byt.

Výjimky

Výjimku z povinností zpracovat průkazy mají budovy s energeticky vztažnou plochou do 50 m², budovy pro náboženské účely jako jsou kostely, mešity či chrámy a také chaty a chalupy, tedy objekty využívané pro rodinnou rekreaci, které nejsou určeny k trvalému bydlení. Další výjimka se vztahuje na průmyslové a zemědělské budovy se spotřebou do 700 GJ.

*Zákon stanovuje tyto povinnosti již od 1. 1. 2013, nicméně účinnost prováděcí vyhlášky je navržena až od 1. 4. 2013.

Průkaz energetické náročnosti budovy

Náležitosti a metodiku výpočtu průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) popisuje vyhláška 148/2007 Sb., která ve své podstatě postihuje toky jednotlivých energií spotřebovaných budovou při jejím provozu.

 • Vytápění
 • Chlazení
 • Vzduchotechnika, tj. mechanické větrání včetně zvlhčování vzduchu
 • Příprava teplé vody
 • Osvětlení

PENB je podle novely energetického zákona (177/2006 Sb.) od 1. 1. 2009 povinnou součástí dokumentace při výstavbě nových budov, dále při energeticky významných změnách stávajících budov (např. výměna oken, zateplení či rekonstrukce budovy) s podlahovou plochou nad 1000 m2, a také při prodeji nebo nájmu těchto budov nebo jejich částí.

Povinnost vystavit průkaz energetické náročnosti budovy na veřejně přístupném místě v budově mají provozovatelé budov využívaných pro účely školství, zdravotnictví, kultury, obchodu, sportu, ubytovacích a stravovacích služeb, zákaznických středisek odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a veřejné správy o celkové podlahové ploše nad 1000 m2.

Průkaz energetické náročnosti budovy může zpracovávat pouze osoba definovaná zákonem č. 406/2000 Sb. § 10, což je energetický auditor nebo osoba autorizovaná podle zvláštního právního předpisu v oborech pozemní stavby, technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb. Oprávněná osoba pro zpracování energetického průkazu musí být ovšem přezkoušená ministerstvem podle prováděcího právního předpisu z podrobností vypracování energetického průkazu náročnosti budov.

ŠtítekEnergetický štítek klasifikuje budovy do sedmi kategorií A – G od velmi úsporných (A) až po mimořádně nehospodárné (G). Rozhodující jsou normové hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla Uem, rq a hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla stavebního fondu Uem, s. Za vyhovující jsou považovány budovy v kategoriích A – C. Klasifikační třída A odpovídá pasivním domům, třída B nízkoenergetickým domům. Třída C se podrobněji dělí na C1 (budova vyhovuje doporučené hodnotě součinitele prostupu tepla), a C2 (budova vyhovuje požadované úrovni součinitele prostupu tepla). Rozmezí tříd D a E odpovídá průměrnému stavu stavebního fondu ČR do roku 2006. Součástí energetického štítku je také protokol, který popisuje tepelné parametry budovy.

 

Energetický štítek budovy je vyžadován při žádosti o přidělení prostředků v rámci Operačního programu Životního prostředí a při prokazování splnění požadovaných hodnot nízké tepelné náročnosti a tepelné ochrany budov dle technické normy ČSN 73 0540/2.

Doporučený odkaz
Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov