BOZP a PO

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci

OHSAS 18001:2008 /SM BOZP/
ISO 14001:2005 /EMS/
ISO 9001:2009 /QMS/
Audit ČSN EN ISO 19011:2012

Osoba odborně způsobilá dle zákona o BOZP ve firmě neřeší jen pracovní úrazy. Její činnost má podstatně větší záběr. Do její pracovní náplně BOZP patří tvorba dokumentace, která je nebo vyplývá ze zákoníku práce. Při kontrolách pracoviště státními orgány /OIP, SÚIP, Hygiena, apod./, školení zaměstnanců a řada dalších služeb spojených s bezpečností práce, pohybem osob /návštěv, hostů, klientů/ na pracovišti nebo dodržováním legislativy ČR.

Dokumentace – BOZP

Zákoník práce a další legislativa ukládá zaměstnavatelům /i rodinným firmám/ vypracovat celou řadu různých dokumentů, které mají jediný cíl. Snížit pracovní rizika. Některé dokumenty jsou povinné a některé jsou doporučené. Z níže vypsaného seznamu si můžete sami zkontrolovat, zda zákonem požadovanou dokumentaci (označenou symbolem) máte ve vaší firmě v pořádku. Ale pozor. Rozhodně se nejedná o kompletní dokumentaci, ale pouze o základní vzor. Vždy je nutné provést osobní návštěvu technika BOZP na pracovišti, zhodnotit rizika a podle toho dokumentaci vypracovat.

Ukázka dokumentace:
• Identifikace a hodnocení rizik
• Kategorizace prací
• Směrnice pro řízení BOZP v podniku
• Směrnice pro přidělování OOPP zaměstnancům
• Směrnice pracovních úrazů
• Směrnice práce zakázané ženám a mladistvým
• Evidence pracovních úrazů
• Osobní karty BOZP zaměstnanců
• Traumatologický plán
• Harmonogram lékařských preventivních prohlídek zaměstnanců
• Bezpečnostní a provozní pokyny pro technická zařízení
• Provozní řád
• Pracovní řád
• Dopravní řád
• Místní řád skladu
a další podle druhu provozované činnosti

PO – požární ochrana

Lze říci, že při řešení se vychází z činností firmy /hořlaviny, výbušné prostředí atd./ anebo závisí na umístění firmy. Je třeba posoudit, zda budova, ve které se provozuje daná činnost funguje dle požárních předpisů a neskrývá-li komplikace, které by mohly v případě zásahu jednotek hasičského sboru příliš komplikovat situaci. Tím je myšlena zejména výška budovy, členitost vnitřních prostor nebo počet osob v objektu. Jedná se i o najaté prostory.

U výrobních firem téměř vždy vzniká povinnost PO řešit. Pokud firma má jen malou část výroby a zbytek zaměstnanců pracuje v administrativě, je nutné zhodnotit zařazení přímo na místě na základě osobní návštěvy a obhlídky pracoviště.

Obhlídku pracoviště je nutné provést vždy. Bez osobní návštěvy nelze odpovědně rozhodnout o kategorii požárního nebezpečí u zákazníka.

Dokumentace PO

Zákon o požární ochraně další legislativa ukládá zaměstnavatelům vypracovat celou řadu různých dokumentů, které mají jediný cíl. Snížit riziko vzniku požáru. Pokud již požár vznikl, minimalizovat následky na životech a majetku. V níže vypsaném seznamu najdete veškerou zákonem požadovanou dokumentaci (omezeně platí i pro ostatní firmy). Rozhodně se nejedná o kompletní dokumentaci, ale pouze o základní vzor. Vždy je nutné požadovat osobní návštěvu technikem PO na pracovišti, zhodnotit rizika a podle toho dokumentaci vypracovat.

• Začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím
• Posouzení požárního nebezpečí
• Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
• Požární řád
• Požární poplachové směrnice
• Požární evakuační plán
• Dokumentace zdolávání požáru
• Řád ohlašovny požárů
• Tematický plán školení zaměstnanců
• Časový plán školení zaměstnanců
• Dokumentace o provedeném školení
• Pracovní řád
• Požární kniha
a další podle druhu provozované činnosti