Archiv autora: EliotOn

Vyhrazená zdvíhací zařízení

Za vyhrazená zdvíhací zařízení se považují tato zařízení s motorickým pohonem zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg, jeřáby o nosnosti nad 5000kg, pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m, stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vyhrazená zdvíhací zařízení

Vyhrazená plynová zařízení

Mezi vyhrazená plynová zařízení patří zařízení, ve kterých se plyny vyrábějí, rozvádějí, skladují, upravují, přepravují, mění se jejich technické nebo fyzikální parametry zkapalňováním nebo odpařováním nebo zvyšováním a snižováním tlaku nebo se v nich plyny spotřebovávají spalováním. Dále zařízení pro … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vyhrazená plynová zařízení

VTZ elektrická

Za vyhrazená elektrická zařízení jsou považována všechna zařízení pro výrobu energie, elektrická instalace a zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny. U těchto zařízení musí být ve lhůtách stanovených ČSN 331500 (od půl roku do 5 let) … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem VTZ elektrická

Technická zařízení

U bezpečnosti technických zařízení se v převážné míře již nejedná o direktivní stanovení požadavků, ale o jejich stanovení podle konkrétních podmínek na základě vyhodnocení rizik. Na nová zařízení se většinou vztahují prováděcí nařízení vlády zákona č. 22/1997 Sb. Pro provozovatele zařízení … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Technická zařízení

Technické požadavky na pracovní prostředí 2.

Podrobnější požadavky na stavbu, elektrickou instalaci, průmyslové rozvody, únikové cesty a východy, podlahy, dveře a vrata, dopravní komunikace, venkovní pracoviště stanovuje příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Též je zde řešeno skladování a manipulace s materiálem a břemeny, venkovní pracoviště, prostředky … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Technické požadavky na pracovní prostředí 2.

Technické požadavky na pracovní prostředí

Podrobnější požadavky na pracovní prostředí stanovuje nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Uvádí, že pracoviště musí být udržována potřebnými technickými a organizačními opatřeními ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob. Stanovuje, že zaměstnavatel při zajištění tohoto stavu vychází z hodnocení rizik … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Technické požadavky na pracovní prostředí

Požadavky na pracovní prostředí

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance odpovídaly bezpečnostníma hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště. Základní požadavky uvádí §2 zákona 309/2006 Sb. Ty jsou rozvedeny v nařízeních vlády č. 101/2005 … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Požadavky na pracovní prostředí

Ochranné nápoje

Poskytování ochranných nápojů řeší nařízení vlády č.361/2007 Sb., Nápoje se poskytují podle seznamu zpracovaného zaměstnavatelem na základě hodnocení tepelné zátěže. Na jejich poskytování vzniká nárok za podmínek uvedených v nařízení. Musí být zdravotně nezávadné, mít vhodnou teplotu a nesmí obsahovat více … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ochranné nápoje

Mycí, čistící a desinfekční prostředky

Zákoník práce požaduje poskytovat zaměstnancům mycí, čistící a desinfekční prostředky podle předpisu vydaného zaměstnavatelem na základě hodnocení rozsahu znečištění zaměstnanců při práci a jejich ohrožení dráždivými látkami. Dále k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění požaduje poskytovat desinfekční prostředky. Vodítkem pro … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mycí, čistící a desinfekční prostředky

Osobní ochranné pracovní prostředky /OOPP/

Nelze-li rizika při práci snížit na únosnou míru technickými nebo organizačními opatřeními, je zaměstnavatel povinen zaměstnancům, kteří jsou ohroženi těmito riziky přidělit OOPP. Ty se přidělují podle předpisu vydaného zaměstnavatelem. Postu pro jeho zpracování uvádí nařízení vlády č. 495/2001 Sb. … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Osobní ochranné pracovní prostředky /OOPP/

Vybavení lékárničky

V současné době není nikde uvedeno, jakým zdravotním materiálem a léky má být lékárnička na pracovišti vybavena. Výjimku tvoří pouze několik specifických oblastí, pro něž obsah lékárničky stanovují předpisy /střelnice, motorová a kolejová vozidla, zotavovací akce pro děti, kadeřnictví, masérské a … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vybavení lékárničky

Pracovnělékařské služby

Každý zaměstnavatel, jenž zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, musí mít zajištěného lékaře, který mu poskytuje pracovně lékařské služby /hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců, poradenství a dohled/. Tyto služby, jejichž základní podmínkou jejich poskytování je znalost pracovišť, ve kterých zaměstnanci pracují a charakteru … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pracovnělékařské služby

Povinná očkování

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby práce, u kterých to stanoví právní předpis, vykonávali pouze zaměstnanci, kteří se podrobili očkování nebo mají doklad o odolnosti vůči nákaze. Těmto zaměstnancům musí nejen sdělit, jakým očkováním se musí podrobit, ale též se jim … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Povinná očkování

Pracovnělékařské prohlídky

Pracovnělékařské prohlídky se dělí na vstupní, periodické, mimořádné, výstupní a následné. Stanovuje je vyhláška č.79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, nebo vyplývají z provedené kategorizace prací. Některé prohlídky stanovují právní předpisy pro jednotlivé pracovní činnosti, např. pro … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pracovnělékařské prohlídky

Pracovnělékařské služby

Každý zaměstnavatel, jenž zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, musí mít zajištěného lékaře, který mu poskytuje pracovnělékařské služby. Tyto služby, jejichž základní podmínkou jejich poskytování je znalost pracovišť, ve kterých zaměstnanci pracují a charakteru náplně práce, kterou vykonávají, nemají sloužit pouze k lékařským … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pracovnělékařské služby

Školení BOZP

Zaměstnavatel je povinen zaměstnancům zajistit školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení musí být zajištěno při nástupu zaměstnance a v případech, které mohou mít vliv na BOZP. Jeho obsah a četnost, způsob … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školení BOZP

Základní povinnosti zaměstnavatele

Základní povinnosti zaměstnavatele v BOZP jsou uvedeny v § 101 až § 103zákoníku práce. Hlavně nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, o zajištění, aby práce v případech stanovených … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Základní povinnosti zaměstnavatele

Kategorizace prací

Kategorizací prací je zaměstnavatel povinen provést na základě ustanovení § 37 zákona č. 258/2000 Sb. V jejím rámci má vyhodnotit působení stanovených faktorů u všech prováděných prací. Práce se podle kritérií uvedených ve vyhlášce č. 432/2003 S., zařadí do jedné … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kategorizace prací

Management rizik při práci – 3.

K vyhledávání rizik lze využít různé seznamy zdrojů rizik /tištěné, počítačové programy/, avšak pouze jako pomůcku, nikoliv pro vlastní vyhledávání či vyhodnocení rizik. Ta musí odpovídat konkrétním podmínkám, které jsou na pracovištích i v rámci jednoho zaměstnavatele různé. K vyhledávání … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Management rizik při práci – 3.

Management rizik při práci – 2.

Pro vyhledání a vyhodnocení rizik existuje celá řada různých metod, je jen na zaměstnavateli, kterou si zvolí. Musí mít na zřeteli, že výstup pro něj bude základním materiálem pro řízení BOZP v jeho společnosti, a že stanovení hranice akceptovatelnosti rizika … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Management rizik při práci – 2.